No  1
Title  Cast Iron Smelting and Fining: An Iron Smelting Site of the Eastern Han Dynasty in Xuxiebian, Sichuan Province, China
Author  Yuniu LI, Chunyan MA, Yasuyuki MURAKAMI, Zhiqing ZHOU, Yingdong YANG, and Yingfu LI
VOL/NO  Vol.19/No.1
Date  Apr. 2019
Attached /upload/201904/SJEAS_Yuniu_LI_0419_hp[1].pdf
Keyword Iron smelting site; Eastern Han dynasty; fining process; bowl-shaped furnace; Southwest China
View Totals 278